Warunki niniejszej umowy ("Warunki korzystania z usługi") regulują stosunki między użytkownikiem a SIMPLE Lucjan Giza z siedzibą pod adresem Zapłocie Duże 223a, 43-300 Bielsko-Biała, Polska (zwaną dalej "QJ Project", "Nami" lub "My") w zakresie korzystania przez użytkownika z aplikacji, sklepu, witryn i powiązanych usług AlliGo ("Usługa"). Korzystanie z Usługi podlega również Polityce Prywatności oraz innym odpowiednim zasadom, które są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie.

Przed uzyskaniem dostępu lub skorzystaniem z Usługi, w tym przeglądaniem dowolnej strony QJ Project lub uzyskaniem dostępu do gry, użytkownik musi wyrazić zgodę na niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności. Użytkownik może być również zobowiązany do zarejestrowania konta w Usłudze ("Konto"). Korzystając z Konta lub rejestrując się na nie, bądź też korzystając z Usługi w inny sposób, potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią w kraju, w którym mieszkasz. Jeśli nie jesteś pełnoletni, Twój opiekun prawny musi zapoznać się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usługi i wyrazić na nie zgodę.

INSTALUJĄC, KORZYSTAJĄC LUB W INNY SPOSÓB UZYSKUJĄC DOSTĘP DO USŁUGI, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUGI, NIE INSTALUJ, NIE UŻYWAJ ANI NIE UZYSKUJ DOSTĘPU DO USŁUGI W INNY SPOSÓB. NIE WOLNO CI KORZYSTAĆ Z USŁUGI W MIEJSCACH, W KTÓRYCH JEST TO ZABRONIONE.

QJ Project zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i innych odpowiednich zasad QJ Project w dowolnym czasie poprzez umieszczenie zmienionych warunków w Serwisie. Uznaje się, że użytkownik akceptuje takie zmiany poprzez dalsze korzystanie z serwisu. Jeżeli w jakimkolwiek momencie nie wyrazisz zgody na jakąkolwiek część aktualnej wersji naszego Regulaminu, Polityki Prywatności lub innych zasad, reguł lub kodeksów postępowania dotyczących korzystania z Usługi, Twoje prawo do korzystania z Usługi zostanie natychmiast zakończone, a Ty musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Usługi.

Korzystanie z Usługi

Twoje prawa

Z zastrzeżeniem Twojej zgody i stałego przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wszelkich innych stosownych zasad QJ Project, masz niewyłączne, niezbywalne, niepodlegające sublicencjonowaniu, odwołalne i ograniczone prawo dostępu i korzystania z Usługi dla własnych niekomercyjnych celów rozrywkowych. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usługi w żadnym innym celu.

Do korzystania z Serwisu mają zastosowanie następujące ograniczenia:

Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie nieuprawnione korzystanie z Serwisu przez osoby niepełnoletnie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie przypadki użycia jego karty kredytowej lub innego instrumentu płatniczego (np. Paypal) przez osoby niepełnoletnie.

Użytkownik nie może (ani nie może próbować) kupować, sprzedawać, wynajmować ani oddawać swojego Konta, tworzyć Konta przy użyciu fałszywej tożsamości lub informacji, ani w imieniu kogoś innego niż on sam

Użytkownik nie będzie korzystał z Usługi w celu reklamowania, zabiegania o nie lub przekazywania komukolwiek jakichkolwiek reklam komercyjnych, w tym łańcuszków, wiadomości śmieciowych lub spamu oraz powtarzających się lub wprowadzających w błąd wiadomości.

Informacje logowania i Twoje Konto

Aby korzystać z Usługi Użytkownik może zostać poproszony o utworzenie Konta przez podanie adresu e-mail oraz wybranie hasła do swojego Konta lub może również użyć innych danych uwierzytelniających w celu uzyskania dostępu do Konta ("Informacje do logowania").

Użytkownik nie powinien udostępniać Konta ani Informacji do Logowania, nie powinien umożliwiać nikomu innemu dostępu do swojego Konta ani robić niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu Konta. W przypadku, gdy dowiesz się lub zasadnie podejrzewasz jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa, w tym bez ograniczeń jakąkolwiek utratę, kradzież lub nieuprawnione ujawnienie Informacji do Logowania, musisz natychmiast powiadomić QJ Project i zmodyfikować swoje Informacje do Logowania. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności Informacji do Logowania i będziesz odpowiedzialny za wszystkie użycia Informacji do Logowania, w tym zakupy, niezależnie od tego, czy zostały przez Ciebie autoryzowane, czy nie. Jesteś odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się za pośrednictwem Twojego Konta.

QJ Project zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odzyskania nazwy użytkownika w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, w tym między innymi z powodu roszczeń strony trzeciej, która twierdzi, że nazwa użytkownika narusza prawa strony trzeciej.

QJ Project wykorzystuje usługi firm trzecich (np. Microsoft, Google, Apple) w celu umożliwienia logowania z wykorzystaniem Twoich kont w sieciach społecznościowych. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z tych usług.

Podczas zakładania Konta zostaniesz poproszony o podanie dodatkowych danych, np. Nazwy użytkownika, Imienia, Nazwiska itp. Zakres danych wymaganych podczas zakładania może być dowolnie ustalany przez QJ Project. Zasady ich przetwarzania określone są w Polityce prywatności. Aby móc korzystać z Usługi jesteś zobowiązany do podania wszystkich wymaganych informacji. Jedocześnie zobowiązujesz się do podawania wyłącznie prawdziwych informacji.

Ograniczenia użytkowania

Korzystanie z usługi z naruszeniem niniejszych ograniczeń użytkowania jest surowo zabronione, może skutkować natychmiastowym cofnięciem ograniczonego prawa i może narazić użytkownika na odpowiedzialność za naruszenie prawa.

Użytkownik zobowiązuje się, że w żadnym wypadku nie będzie:

  • Angażować się w jakiekolwiek działania, które QJ Project uzna za sprzeczne z duchem lub intencjami Usługi, ani w niewłaściwe korzystanie z usług wsparcia QJ Project.
  • Używać lub brać udziału (bezpośrednio lub pośrednio) w używaniu cheatów, exploitów, oprogramowania automatyzującego, emulatorów, botów, hacków, modów lub jakiegokolwiek nieautoryzowanego oprogramowania stron trzecich, którego celem jest modyfikacja lub zakłócenie działania Usługi.
  • Modyfikować lub powodować modyfikację jakichkolwiek plików będących częścią Usługi bez wyraźnej pisemnej zgody QJ Project.
  • Zakłócać lub w inny sposób negatywnie wpływać na normalny przepływ usługi lub działać w sposób, który może negatywnie wpłynąć na doświadczenia innych użytkowników korzystających z Usługi. Obejmuje to handel wygranymi i wszelkie inne rodzaje manipulacji rankingami, wykorzystywanie błędów w usłudze w celu uzyskania nieuczciwej przewagi nad innymi graczami, tworzenie wielu kont dla tej samej fizycznej osoby oraz wszelkie inne działania, które celowo nadużywają Usługi lub są sprzeczne z jej założeniami.
  • Zakłócać, przeciążać, pomagać lub asystować w zakłócaniu lub przeciążaniu jakiegokolwiek komputera lub serwera używanego do oferowania lub wspierania Usługi lub jakiegokolwiek środowiska gry AlliGo.
  • Inicjować, wspomagać lub angażować się w jakiekolwiek ataki, w tym bez ograniczeń w rozpowszechnianie wirusów, ataki typu denial of service na Usługę lub inne próby zakłócenia działania Usługi lub korzystania z Usługi przez inne osoby.
  • Podejmować próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do serwisu, kont zarejestrowanych lub używanych przez inne osoby lub do komputerów, serwerów lub sieci połączonych z serwisem za pomocą środków innych niż interfejs użytkownika udostępniony przez QJ Project, w tym między innymi poprzez obchodzenie lub modyfikowanie, próby obchodzenia lub modyfikowania, zachęcanie lub pomaganie innym osobom w obchodzeniu lub modyfikowaniu jakichkolwiek zabezpieczeń, technologii, urządzeń lub oprogramowania stanowiących część Usługi.
  • Odtwarzać kod źródłowy, dekompilować, dezasemblować, odszyfrowywać lub podejmować inne próby uzyskania kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania lub innej własności intelektualnej wykorzystywanej do świadczenia Usługi, lub uzyskiwać jakichkolwiek informacji z Usługi za pomocą metody, która nie została wyraźnie dozwolona przez QJ Project.

QJ Project zastrzega sobie prawo do określenia, jakie postępowanie uzna za naruszające zasady użytkowania lub w inny sposób wykraczające poza intencje lub ducha niniejszych Warunków korzystania z Usługi lub samej Usługi. QJ Project zastrzega sobie prawo do podjęcia w związku z tym działań, które mogą obejmować zamknięcie Twojego Konta oraz zakaz korzystania przez Ciebie z Usługi w całości lub w części.

Zawieszenie i zamknięcie konta oraz usługi

BEZ OGRANICZENIA INNYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH QJ PROJECT MOŻE OGRANICZYĆ, ZAWIESZYĆ, ROZWIĄZAĆ, MODYFIKOWAĆ LUB USUNĄĆ KONTO LUB DOSTĘP DO USŁUGI LUB JEJ CZĘŚCI Z LUB BEZ POWIADOMIENIA UŻYTKOWNIKA, JEŚLI UŻYTKOWNIK LUB QJ PROJECT PODEJRZEWA, ŻE UŻYTKOWNIK NIE STOSUJE SIĘ DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW USŁUGI; LUB ZA JAKIEKOLWIEK UDANE LUB PODEJRZANE NIELEGALNE LUB NIEPRZEWIDZIANE KORZYSTANIE Z SERWISU. W WYNIKU ZAMKNIĘCIA LUB OGRANICZENIA KONTA MOŻESZ UTRACIĆ SWOJĄ NAZWĘ UŻYTKOWNIKA I POSTAĆ W SERWISIE, A TAKŻE WSZELKIE KORZYŚCI, PRZYWILEJE, ZDOBYTE PRZEDMIOTY WIRTUALNE I ZAKUPIONE PRZEDMIOTY WIRTUALNE ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z SERWISU, A QJ PROJECT NIE MA OBOWIĄZKU ZREKOMPENSOWANIA CI TAKICH STRAT LUB WYNIKÓW.

NIE OGRANICZAJĄC INNYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH, MOŻEMY OGRANICZYĆ, ZAWIESIĆ LUB ZAMKNĄĆ USŁUGĘ I KONTA LUB ICH CZĘŚCI, ZABRONIĆ DOSTĘPU DO NASZEJ GRY, USŁUG I WITRYN ORAZ ICH TREŚCI, USŁUG I NARZĘDZI, OPÓŹNIĆ LUB USUNĄĆ HOSTOWANE TREŚCI, A TAKŻE PODJĄĆ KROKI TECHNICZNE I PRAWNE W CELU UNIEMOŻLIWIENIA UŻYTKOWNIKOM DOSTĘPU DO USŁUGI, JEŚLI NASZYM ZDANIEM STWARZAJĄ ONI RYZYKO LUB POTENCJALNE ZOBOWIĄZANIA PRAWNE, NARUSZAJĄ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH LUB DZIAŁAJĄ NIEZGODNIE Z LITERĄ LUB DUCHEM NASZYCH WARUNKÓW LUB ZASAD. PONADTO MOŻEMY, W ODPOWIEDNICH OKOLICZNOŚCIACH I WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, ZAWIESIĆ LUB ZAMKNĄĆ KONTA UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY MOGĄ BYĆ RECYDYWISTAMI NARUSZAJĄCYMI PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ STRON TRZECICH.

QJ PROJECT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA KAŻDEGO KONTA, KTÓRE BYŁO NIEAKTYWNE PRZEZ 360 DNI.

QJ Project zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania i/lub wspierania Usługi lub konkretnej gry lub części Usługi w dowolnym momencie, w którym to momencie Twoje prawo do korzystania z Usługi lub jej części zostanie automatycznie zakończone. W takim przypadku QJ Project nie jest zobowiązany do zapewnienia użytkownikom zwrotów, świadczeń lub innych rekompensat w związku z taką przerwaną Usługą. Likwidacja konta może obejmować uniemożliwienie użytkownikowi dostępu do Usługi lub jej części, w tym do treści przesłanych przez użytkownika lub innych użytkowników.

Użytkownik może zlikwidować swoje Konto w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, informując QJ Project, że chce zlikwidować swoje Konto. Do kontaktu należy wykorzystać formularz dostępny na stronie głównej AlliGo.fun

Własność

Gra AlliGo i cała Usługa

Wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usłudze (w tym bez ograniczeń wszelkie gry, tytuły, kody komputerowe, motywy, przedmioty, postacie, imiona postaci, historie, trasy, dialogi, chwytliwe wyrażenia, koncepcje, dzieła sztuki, animacje, dźwięki, kompozycje muzyczne, efekty audiowizualne, metody działania, prawa moralne, dokumentacja, zapisy czatu w grze, informacje o profilu postaci, nagrania gier rozgrywanych za pomocą aplikacji AlliGo i oprogramowania serwera) są własnością QJ Project. QJ Project zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym bez ograniczeń wszelkie prawa własności intelektualnej lub inne prawa własności, w związku ze swoimi grami i Usługą.

Konta Użytkowników

NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO DOKUMENTU, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE NIE BĘDZIE MIAŁ PRAWA WŁASNOŚCI ANI INNEGO INTERESU MAJĄTKOWEGO DO KONTA, A PONADTO PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE PRAWA DO KONTA SĄ I NA ZAWSZE BĘDĄ WŁASNOŚCIĄ QJ PROJECT I BĘDĄ PRZYSŁUGIWAĆ QJ PROJECT.

Treść wirtualna

QJ Project jest właścicielem, ma licencję lub w inny sposób posiada prawa do korzystania z całej zawartości, która pojawia się w Usłudze lub grach QJ Project. Bez względu na jakiekolwiek postanowienia niniejszego dokumentu stanowiące inaczej, użytkownik zgadza się, że nie posiada żadnych praw ani tytułów do jakiejkolwiek zawartości, która pojawia się w Usłudze, w tym bez ograniczeń do wirtualnych przedmiotów, treści, funkcji, towarów, usług lub waluty pojawiających się lub pochodzących z jakiejkolwiek gry QJ Project, zdobytych w grze lub zakupionych od QJ Project, ani do żadnych innych atrybutów związanych z Kontem lub przechowywanych w Usłudze.

Opłaty i warunki zakupu

Zakupy

W ramach Usługi możesz nabyć za pieniądze ze świata rzeczywistego ograniczone, osobiste, niezbywalne, niepodlegające sublicencjonowaniu, odwołalne prawo do korzystania z (a) tras, stanowiących podstawowy rodzaj rozgrywki w AlliGo; (b) wirtualnych przedmiotów, treści lub funkcji w grze; oraz (c) innych towarów lub usług (punkty a - c są łącznie określane jako "Przedmioty Wirtualne"). Użytkownik może nabywać Przedmioty Wirtualne wyłącznie od nas lub naszych autoryzowanych partnerów za pośrednictwem Serwisu, a nie w jakikolwiek inny sposób.

QJ Project może zarządzać, regulować, kontrolować, modyfikować lub eliminować Przedmioty Wirtualne w dowolnym czasie, z lub bez powiadomienia. QJ Project nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej w przypadku, gdy QJ Project skorzysta z takich praw.

Przekazywanie Przedmiotów Wirtualnych jest zabronione, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostało to wyraźnie dozwolone w Serwisie. Poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi w Serwisie, użytkownik nie może sprzedawać, kupować, umarzać ani w inny sposób przekazywać Wirtualnych Przedmiotów żadnej osobie lub podmiotowi, ani też podejmować prób w tym zakresie, w tym między innymi QJ Project, innemu użytkownikowi lub jakiejkolwiek osobie trzeciej.

WSZYSTKIE ZAKUPY I WYKUPY PRZEDMIOTÓW WIRTUALNYCH DOKONANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI SĄ OSTATECZNE I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

Udostępnienie Wirtualnych Przedmiotów do wykorzystania w grach QJ Project jest usługą świadczoną przez QJ Project, która rozpoczyna się natychmiast po zaakceptowaniu przez QJ Project zakupu użytkownika.

Uiszczanie opłat

Użytkownik zgadza się uiścić wszystkie opłaty i obowiązujące podatki poniesione przez niego lub inne osoby korzystające z Konta zarejestrowanego na użytkownika. QJ Project może w dowolnym momencie zmienić ceny za Przedmioty Wirtualne oferowane za pośrednictwem Usługi.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE QJ PROJECT NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZWROTU PIENIĘDZY Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU ORAZ ŻE NIE OTRZYMA PIENIĘDZY ANI INNEJ REKOMPENSATY ZA NIEWYKORZYSTANE PRZEDMIOTY WIRTUALNE W PRZYPADKU ZAMKNIĘCIA KONTA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE ZAMKNIĘCIE BYŁO DOBROWOLNE CZY NIEDOBROWOLNE.

Aktualizacje Usługi

Przyjmujesz do wiadomości, że Usługa jest usługą ewoluującą. QJ Project może wymagać od Użytkownika akceptacji aktualizacji Usługi oraz gier QJ Project zainstalowanych na jego urządzeniu lub komputerze. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że QJ Project może aktualizować Usługę i gry QJ Project, powiadamiając lub nie powiadamiając użytkownika. Aby móc korzystać z Usługi i grać w gry QJ Project, Użytkownik może być od czasu do czasu zmuszony do aktualizacji oprogramowania stron trzecich.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

BEZ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI QJ PROJECT ZGODNIE Z SEKCJĄ PONIŻEJ, USŁUGA JEST ŚWIADCZONA NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK JEST DOSTĘPNA" DO UŻYTKU UŻYTKOWNIKA, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI ORAZ GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB STOSOWANIA ZASAD HANDLU. QJ PROJECT NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP LUB BĘDZIE MÓGŁ KORZYSTAĆ Z USŁUGI W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE CZASIE LUB MIEJSCU; ŻE USŁUGA BĘDZIE NIEPRZERWANA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW; ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE; LUB ŻE GRA LUB USŁUGA SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW.

Ograniczenie odpowiedzialności; jedyny i wyłączny środek prawny; odszkodowanie

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO QJ PROJECT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, SPECJALNE, KARNE LUB INNE PODOBNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH LUB PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE (NIEZALEŻNIE OD TEGO, JAK TAKIE STRATY SĄ KWALIFIKOWANE), WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG LUB SAMEJ USŁUGI LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NIMI ZWIĄZANE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OPIERAJĄ SIĘ ONE NA UMOWIE, CZYNIE NIEDOZWOLONYM LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY QJ PROJECT ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ZAKRESIE NIEZABRONIONYM PRZEZ PRAWO QJ PROJECT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WIĘCEJ NIŻ KWOTA, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ QJ PROJECT ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG W CIĄGU SZEŚĆDZIESIĘCIU (60) DNI BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ, W KTÓREJ UŻYTKOWNIK PO RAZ PIERWSZY ZGŁOSIŁ ROSZCZENIE. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I ZGADZASZ SIĘ, ŻE JEŚLI NIE ZAPŁACIŁEŚ NIC QJ PROJECT W TYM OKRESIE, TWOIM JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM (I WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QJ PROJECT) W PRZYPADKU JAKIEGOKOLWIEK SPORU Z QJ PROJECT JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUGI I USUNIĘCIE KONTA.

ŻADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI NIE WPŁYWA NA USTAWOWE PRAWA KONSUMENTA ANI NIE WYKLUCZA LUB OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA LUB UMYŚLNEGO PRZEWINIENIA QJ PROJECT LUB ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA LUB OSZUSTWA QJ PROJECT.

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić QJ Project (oraz naszych pracowników, współpracowników, przedstawicieli, dyrektorów, agentów, podmioty zależne i joint venture) przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, szkodami lub innymi stratami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, zgłoszonymi przez jakąkolwiek osobę trzecią, wynikającymi z korzystania przez użytkownika z usługi lub naruszenia przez niego niniejszych warunków korzystania z usługi, jednakże powyższe nie ma zastosowania, jeżeli naruszenie praw nie wynika z umyślnego lub niedbałego zachowania użytkownika.

Nieformalne rozwiązywanie sporów

Użytkownik musi próbować nieformalnie rozwiązać każdy spór bezpośrednio z QJ Project przez co najmniej pięćdziesiąt (50) dni przed rozpoczęciem arbitrażu lub postępowania sądowego. Proces nieformalnego rozwiązywania sporów rozpoczyna się, gdy przekażesz QJ Project pisemne zawiadomienie o sporze za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie głównej Alligo.fun

Rozdzielność

Użytkownik i QJ Project zgadzają się, że jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności QJ Project zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, w całości lub w części, przez jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji, takie postanowienie będzie, w odniesieniu do danej jurysdykcji, nieskuteczne wyłącznie w zakresie stwierdzonej nieważności lub niewykonalności, bez wpływu na jego ważność lub wykonalność w jakimkolwiek innym trybie lub jurysdykcji oraz bez wpływu na pozostałe postanowienia warunków, które pozostaną w pełnej mocy.

Polityki uzupełniające

QJ Project może publikować dodatkowe zasady związane z określonymi usługami, takimi jak fora, konkursy lub programy lojalnościowe. Twoje prawo do korzystania z takich usług podlega tym konkretnym zasadom oraz niniejszemu Regulaminowi.

Siła wyższa

QJ Project nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie zobowiązania wynikające z przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą QJ Project, w tym bez ograniczeń za niewykonanie niniejszej Umowy z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub przyczyn pozostających poza kontrolą QJ Project, takich jak działanie siły wyższej, wojna, terroryzm, zamieszki, embargo, działania władz cywilnych lub wojskowych, pożar, powódź, wypadki, strajki lub niedobór środków transportu, paliwa, energii, siły roboczej lub materiałów.